Câu hỏi thường gặp

Chương trình EB-5 là gì?

> more...

Chương trình Vùng khuyến khích đầu tư EB-5 là gì?

> more...

Lợi thế của Vùng Khuyến Khích Đầu Tư EB-5 được chỉ định là gì?

> more...

Có bao nhiêu Vùng khuyến khích đầu tư đã được chấp thuận?

> more...

Có bao nhiêu thị thực diện EB-5 được cấp mỗi năm?

> more...

Phải duy trì khoản đầu tư vào Vùng khuyến khích đầu tư trong bao lâu?

> more...

Tôi có thể xem thông tin liên quan đến luật và quy định về EB-5 ở đâu?

> more...

Các mối rủi ro là gì?

> more...